تصاویر هوایی از اجساد روی زمین مانده در منا

۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۱ 1118 بازدید