کنایه رئیس جمهور سابق به دولت خود و دوستانش؟

احمدی نژاد: دوره مال مردم‌خوری به پایان می رسد

درحالیکه بزرگترین فسادهای تاریخ ایران مانند فساد سه هزار میلیاردی در دولت های محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد و دو تن از معاونین وی اینک، به دلیل پرونده های مالی در زندان هستند ، محمود احمدی نژاد در شرایطی که نزدیک به دو سال از پایان دولنش می گذرد، خبر داد: دوره مال مردم‌خوری به سر خواهد آمد.

۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۵ 171 بازدید