کد خبر ۷۹۵ انتشار : ۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۰۹

آگهی

 
 
 
محل قرارگیری بنر
ابعاد ( پیکسل )هزینه ماهیانه ( ریال )
صفحه اصلی ،   (ویژه)
240*120 تماس بگیرید
صفحه اصلی، سمت چپ (A)
480*120 25.000.000
صفحه اصلی، سمت چپ (B) 
240*120 20.000.000
صفحه استانی، سمت چپ (C)
480*120 15.000.000
صفحه استانی سمت چپ (D)
240*120 10.000.000
صفحه داخلی ، سمت چپ (E)
480*120 10.000.000
صفحه داخلی ، سمت چپ (F)
240*120 5.000.000
صفحه اخبار، ویژه (G)
240*120 10.000.000
صفحه اخبار،زیر خبر
280*60 15.000.000

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir