آخرین اخبار

کد خبر ۵۲۶۰۵۸ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۷
عکاس: سجاد حیات پور

گزارش تصویری برگزاری همایش روز ملی استاندارد با حضور ریاست سازمان ملی استاندارد ایران و استاندار قم

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir