آخرین اخبار

کد خبر ۵۲۲۲۷۴ انتشار : ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۱
تصحيح تصورات درباره FATF

آيا بدليل نپيوستن ايران به FATF كنلن خدمات يورويي خود را به ايران قطع كرده؟

به گزارش ذاکرنیوز، اولا اصلا بحث پيوستن ايران به فتف مطرح نيست، پرونده ايران با فتف اجراي اكشن پلن است. ثانيا براي استانداردهاي AML نوع ارز تفاوتي با هم ندارد كه مثلا يورو بدليل FATF مشكل داشته باشد و يوان نه.

ثالثا در بانكداري غير مستقيم روي ارز يورو بخصوص از ان جنسي كه در كنلن انجام مي شود بلحاظ فني اصلا ناشر يورو( بانك مركزي اروپا) نمي تواند نظارتي داشته باشد كه مثلا نگراني بانك مركزي اروپا از عدم همكاري  ايران با FATF(؟) باعث قطع خدمات يورويي كنلن شده باشد. رابعا در ديدار زمستان ٩٥ بين وزير اقتصاد وقت ايران و مقام چيني به صراحت اشاره شده كه موضوع FATF صرفا يك بهانه براي عدم همكاري مالي چين با ايران بدليل رفتار ايران بعد از برجام با طرف چيني است.


 كشورهاي ديگر با همكاري با FATF از ليست سياه خارج شده اند چرا ايران نبايد همكاري كند؟


 اگر منظور از ليست سياه اقدامات متقابل به ان معناي مورد تاكيد از سال ٢٠٠٨ تا كنون است( كه اساسا همه هدف ايران  از همكاري با فتف عملا  جلوگيري از اعمال اين اقدامات متقابل( counter-measures) است) تا به حال هيچ كشوري از ليست سياه خارج نشده كه به استناد ان همكاري با فتف توصيه شود. اگر هم منظور ورود و خروج كشورها به بيانيه عمومي است عملا معنا و اثر حضور در بيانيه عمومي با حضور در فهرست سياه قابل قياس نيست.


  آيا با احراي FATF قيمت ارز نصف خواهد شد؟

اكنون كه قيمت ارز  ١٥ تومان را هم ديده، عملا ايران از نظر fatf  در زمينه اقدامات متقابل در وضعيت تعليق است و عملا تفاوت معنادار فني- غير از رواني- با خروج از ليست ندارد اما قيمت ارز در سطوح كنوني است. پس اصلا نمي توان جهش ارزي را با تحولات فتف توضيح داد. اين كه اين همه عامل بنيادي مهم- انباشت عظيم نقدينگي، نابودي نقشه ارزي، محدود شدن عمل EIH و كنلن- را نبينيم و تصور كنيم با تصويب موارد پيشنهادي ارز ناگهان نصف قيمت خواهد شد بيش از حد خامدستانه و سياسي است.
در عمل بدليل پمپاژ شديد رسانه هاي نزديك به دولت، بازار بلحاظ رواني - و نه فني- به اخبار فتف حساس شده و مثلا از ديد بازار خبر پذيرش يك خبر خوب تلقي مي شود با اثري گذرا و ناپايدار مثل هر خبر خوب غير فني ديگر.


سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir