آخرین اخبار

کد خبر ۵۱۱۹۳۱ انتشار : ۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۴
عبدالله سلطانی نژاد، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی، پرویز آزادفلاح، جعفر انیسی، فاطمه رحمتی نجارکلائی، اسلام آقاپور، روح الله کریمی

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با رفتارهای خودکشی گرایانه

مذهب و سلامت در مفاهیم پزشکی نوین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات مختلف در نقاط متعدد جهان از نقش مذهب در نقش عاملی محافظت کننده در برابر اختلالات روانی حمایت کرده است.

چکیده

مقدمه: مذهب و سلامت در مفاهیم پزشکی نوین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات مختلف در نقاط متعدد جهان از نقش مذهب در نقش عاملی محافظت کننده در برابر اختلالات روانی حمایت کرده است. یکی از آسیب های روانی شایع در حوزه بهداشت روانی رفتارهای خودکشی گرایانه است. پایبندی به باورهای دینی نقش مهمی در پیشگیری از رفتارهای خودکشی گرایانه دارد..
اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی اسلامی و رفتارهای خودکشی گرایانه در سربازان یکی از سازمان های نظامی کشور است..
مواد و روش ها: 1659 نفر از سربازان مشغول به خدمت در یکی از سازمان های نظامی در شش استان کشور به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با اندازه انتخاب شدند. ابزارهای مطالعه شامل مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) Beck suicide scale ideation و مقیاس جهت گیری مذهبی اسلامی انتخاب شد..
یافته ها: نتایج نشان داد، میزان شیوع افکار خودکشی در این پژوهش، 9/10 درصد است. بین رفتارهای خودکشی گرایانه و جهت گیری مذهبی همبستگی منفی وجود دارد. دو گروه افراد دارای افکار خودکشی و افراد فاقد افکار خودکشی در نمرات زیر مقیاس های اخلاق اسلامی، عقاید و مناسک اسلامی و جهت گیری مذهبی بر اساس اسلام تفاوت معنی داری داشته اند..
بحث ونتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت بین دو متغیر جهت گیری مذهبی بر اساس اسلام و رفتارهای خودکشی گرایانه رابطه منفی معنی داری وجود دارد. لذا تقویت باورهای مذهبی و تقویت جهت گیری مذهبی جوانان سرباز می تواند در زمینه کاهش بروز افکار و اقدام به خودکشی موثر باشد..

کلیدواژگان: خودکشی،رفتار خودکشی گرایانه،جهت گیری مذهبی

نویسندگان:
عبدالله سلطانی نژاد، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی، پرویز آزادفلاح، جعفر انیسی، فاطمه رحمتی نجارکلائی، اسلام آقاپور، روح الله کریمی

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت – دوره 1، شماره 2، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :احمدی نژاد