کد خبر ۵۰۵۹۳۰ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۹
حمدحریزاوی

سیمبانی که از مرگ حتمی نجات یافت

حق سیمبان اسیب دیده توسط پیمانکار خورده شد

به گزارش ذاکرنیوز،حمدحریزاوی سیمبانی که به دلیل حادثه درحین کار دچار مصدومیت شدیدی شد و ماه ها در بیمارستان بستری شد. ایشان به لطف خدا از مرگ حتمی نجات یافت.

 

ایشان به خبرنگار ما چنین گفت: اینجانب حمدحریزاوی فرزند راهی ازنیروهای شرکتی اداره توزیع برق سوسنگرد باسابقه کار۱۸سال هستم که درقالب نیروهای شرکتی وبه عنوان سیمبان درقسمت برق اداره توزیع برق سوسنگردمشغول به کارهستم.

 

درسال۱۳۹۴جزونیروی شرکتی دنیاکاران جنوب به مدیریت آقای هرمزنجفی بودم که درهمان سال درحین کاردریکی ازمسیرهای برق رسانی به یکی ازروستاهادرحالی که درارتفاع۱۲ متری مشغول بکاربودم دراثر شکستن تیربرق ازارتفاع۱۲متری سقوط کردم دراثراین سقوط ازچندین ناحیه وقسمت های متعددبدن دچارشکستگی ومصدومیت گردیدم وتقریباهم اندام های حرکتی (دستهاوپاها) فک،صورت ودندان هایم ازچندجا دچارشکستگی گردید اما لطف الهی شامل حال من وخانواده ام گردیدکه زنده ماندم.

 

بعدازاین اتفاق دادگاه بدوی شهرستان سوسنگرد مدیر عامل شرکت تامین نیروی انسانی دنیاکاران جنوب آقای هرمزنجفی رادراین حادثه مقصراعلام کردو وی رابه پرداخت دیه محکوم کرد

 

 

بنده پس ازگذراندن دوره بیماری وباانجام چندین عمل جراحی وقراردادن پلاتین در دستها وپاهایم توانستم به فضل وتوفیق الهی قدرت حرکتی خودرابازیابم و دوباره بر سر کارخودم بازگردم درسال۱۳۹۶درقالب شرکت حقیقت جویان درشبکه توزیع برق فعالیت خودم راازسرگرفتم امامتاسفانه چندی است که آقای نجفی پیمانکارسابق که طبق رای دادگاه موظف به پرداخت دیه درحق من گردیده است با لابیگری درون شرکت توزیع برق خوزستان میخواهدحقم راپایمال کنداین درحالی است که وی میبایست همه سیمبانان راباتوجه به ماهیت خطرناک کارانان بیمه حوادث میکرده ولی متاسفانه اینکار راانجام نداده است در حال حاضر ایشان میخواهدبخاطرسهل انگاری که داشت مرا وادارکندکه ازحق شرعی وقانونی خودم کوتاه بیایم برای همین توانسته است با لابی گری ازادامه فعالیت من دراداره توزیع برق سوسنگردجلوگیری کند

 

مدتی قبل شرکت توزیع برق استان خوزستان به مدیریت شرکت برق سوسنگرد دستور داده که ازفعالیت وحضوری من ممانعت شودتازمانی که مشکل خودم درشبکه توزیع برق استان راحل کنم که طی مراجعه به آن محل(حقوقی شرکت توزیع برق استان)بصورت شفاهی به من اعلام شدکه بایدنسبت به آقای نجفی رضایت دهم و گرنه من رااخراج میکنندلازم به ذکراست که این موضوع یعنی اخراج بنده صرفاجهت اعلام رضایت نسبت به پرونده دادگاهی میباشد

 

سوالم این است آیاجواب زحمات ۱۸ساله که جانم راکف دست گرفته و درگرما وسرما برای راحتی مردم شهرم تلاش وزحمت کشیدم وجانم راهزاران باردرمعرض خطرقرارداده ام این باید باشد؟

 

 

دراثرحادثه ای که برایم اتفاق افتادیکسال تمام دربستربیماری دردورنج زیادی تحمل کردم حالااین درست است که عده ای بالابی گری بخواهندحق قانونی وشرعی ام راتباه کنندآیاکسی که برای کسب روزی حلال وبرای رفاه این مردم جان خودرا در معرض خطر قرارداده باید اینگونه مورد ظلم قرار گیرد؟ شخص حادثه دیده وتاسرحدمرگ رسیده بجای این که ازوی تقدیرشودبایداین چنین درمضیقه قراردهندکه ازحق شرعی وقانونی خودوازهزینه های درمان وهزینه های نقص عضوخودبگذردکدام شرع وقانون است که این اجازه رابه مدیران ما داده است که بخواهندبااعمال زورحقی راپایمال کنند

 

درضمن بنده چندین بارسیمبان نمونه شهرستان شده ام ومراازکار اخراج کردند وروزی خانواده ام ودخترانم راقطع کردند ازخداوند متعال توفیق روافزون رابرای کلیه مسولین کشور واستان وخدمتگزاران این نظام مسالت دارم 

 

واینگونه بود که حمد حریزاوی سیمبان نمونه شهرستانی سفره دلش را برای خبرنگاران بازگو کرد تا صحبت های ایشان به گوش مسئولین برسد. انتظار میرود که مسئولین شرکت توزیع برق شهرستانی و استانی،استاندار و مدیران مربوطه پاسخگوی این سیمبان آسیب دیده باشند که حقی از ایشان ضایع نشود.

 

شماره تلفن این سیمبان جهت تماس و بررسی هر چه بهتر توسط متولیان امر،درج میشود حمدحریزاوی09379208056

 

 

نبی نیسی/خبرنگار

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :