کد خبر ۵۰۳۹۳۸ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۱۰
بخشدارمرکزی شهرستان امیدیه

کلنگ زنی پروژه آبرسانی روستای امیدیه با حضور استاندار و نماینده مردم امیدیه

به گزارش ذاکرنیوز؛بخشدارمرکزی امیدیه خبرداد مراسم کلنگ زنی پروژه آبرسانی به ۱۴روستای محروم باحضوردکترشریعتی استاندارخوزستان ودکترگلمرادی درشهرستان امیدیه ۰ به گزارش ذاکرنیوز خوزستان ۰مهندس سیدبهور بخشدارمرکزی امیدیه دراین باره گفت همزمان باروزجهانی قدس کلنگ زنی پروژه ابرسانی به ۱۴روستای محروم امیدیه باحضور دکترشریعتی ودکترگلمرادی نماینده مردم امیدیه ماهشهرهندیجان درمجلس ومهندس سیدمهران رفیعی ودیگر مدیران استان خوزستان ودستگاهای اجرایی شهرستان امیدیه به زمین زده شد ۰سید بهور درادامه افزود باتوجه به محرومیت روستاهای بخش مرکزی وتوجه خاص فرماندارشهرستان امیدیه واستاندارخوزستان امیدواریم که پروژه آبرسانی هرچه سریعتر تکمیل ومورد افتتاح قرارگیرد۰ بخشدارمرکزی امیدیه خاطرنشان کرد ۰تاکیددکترشریعتی استاندار خوزستان براین است که پروژهای که دربخش مرکزی درحال اجرا هستند هرچه سریعتر تکمیل وتاپایان سال مورد افتتاح وبهربرداری قرار گیرند۰ وی درپایان اعتبارات این پروژهارابالغ بر49/000/000/000 ریال. محل:اعتبارات ملی وتملک دارایی های سرمایه ای استانی. خط انتقال: 63 کیلومتر. شبکه توزیع آب به طول 40 کیلومتر. ویژگی های طرح: احداث ایستگاه پمپاژ،مخزن ذخیره 2000 مترمکعبی ومنبع هوایی با حجم 370 متر مکعبی اعلام نمود۰ ناصرحکیمی خبرنگار

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir