آخرین اخبار

کد خبر ۴۹۲۰۰۲ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۴

چرا احمدی نژاد وزیر اطلاعاتش را بر کنار کرد؟!

پاسخ محمد علی رامین
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :