کد خبر ۴۸۹۶۷۹ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۱

⁣‏گزارش بسیار جالب از ‎ توحش فرانسه در زمان استعمار الجزائر!+فیلم

جمجمه ۱۸۰۰۰ جزائری که طی دوران استعمار سر آنها قطع شده و به پاریس منتقل شده اکنون در موزه انسان پاریس موجوده!در بین آنها فقط ۵۰۰ نفرشناسایی شده که ۳۶ تن از فرماندهان ضد استعماری بین آنان بودند!

,

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :