کد خبر ۴۸۸۲۰۰ انتشار : ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۰۱

فیلم +روایت پیرمرد عراقی از شهیدی که بارها به خوابش آمد تا محل پیکرش را به بچه های تفحص نشان دهد

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :