کد خبر ۴۵۵۲۲۵ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۱۰

10جلسه کمیسیون برجام بدون نتیجه

هدف از حضور در نشست ها کمیسیون مشترک برجام از طریق معاونین وزیر امور خارجه کشور چیست، از انجایی که کمیسیون ذکر شده در 9 جلسه گذشته هیچ موضع رسمی نسبت به نقض شفاف برجام از طریق ایالات متحده ایالات متحده نگرفته هست.

به گزارش ذاکرنیوز «محمد‌ اسماعیلی» در صفحه سیاسی روزنامه «جوان» درج کرد:

تلاقی این دو با هم در حالی هست که امریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و اتحادیه اروپا تا هم حالا تعهدها دست کمی خود در برجام را اجرایی نکرده‌اند و کنگره –دولت امریکا با تصویب و اجرای مقرراتی متن و روح برجام را نقض کرده‌اند.    اصرار دستگاه دیپلماسی به برپایی دهمین جلسه کمیسیون مشترک برجام بعد از آنکه 9 جلسه قبلی آن در بر دارنده هیچ نتیجه برای طرف ایرانی نبوده چرا هست و چرا در9 مرحله گذشته عباس عراقچی مایل به رسانه‌ای شدن تصمیم های کمیسیون ( که طبق قسمت Q از ملحق شد 1 با اجماع صورت می‌پذیرد) ندارد.  در24ماه بعد از روز اجرای برجام که امریکایی‌ها مکررا متن و روح برجام را نقض کرده‌اند چرا کمیسیون مشترک نتوانسته رویکردی مبتنی بر نص صریح ماده 36، 37 و پیوست4 برجام اتخاذ و در قالب تصمیمی قاطع ناقض برجام را در یکی از نشست ها نهگانه مشخص کند؟
 در24ماه بعد از روز اجرای برجام که امریکایی‌ها مکررا متن و روح برجام را نقض کرده‌اند چرا کمیسیون مشترک نتوانسته رویکردی مبتنی بر نص صریح ماده 36، 37 و پیوست4 برجام اتخاذ و در قالب تصمیمی قاطع ناقض برجام را در یکی از نشست ها نهگانه مشخص کند؟ به طور اساسی هدف از حضور در نشست ها این کمیسیون از طریق معاونین وزیر امور خارجه کشور چیست، از انجایی که کمیسیون مشترک در 9 جلسه گذشته هیچ موضع رسمی نسبت به نقض شفاف برجام از طریق آمریکا امریکا نگرفته وتنها به انتشار اطلاعیه مطبوعاتی با ادبیات دوپهلو و خنثی اکتفا کرده هست.  تکرار طریق بلافایده کمیسیون مشترک چه لزومی دارد، از انجایی که بعد از گذشت24ماه از برجام و برگزاری9جلسه از این جلسه و طبق مفاد مندرج در ماده36مسئول آن (معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا) به صراحت امریکا را ناقض برجام ندانسته و صرفا خواهان اجرای تعهدها از هر دو طرف توافق می‌شود!
    ترکیب، آرا و در نهایت احکام صادره کمیسیون مشترک برجام بعنوان نخستین گام چهارگانه حل و فصل اختلافات به گونه‌ای هست که طی9جلسه کمیسیون مشترک برجام حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقض برجام از طریق امریکا اشاره‌ای نشده هست.
این وضع به نوعی دقیق در گام دوم چهارگانه حل و فصل اختلافات یا همان کمیسیون مشترک (در سطح وزرای امور دو طرف توافق) تکرار شده که نشان می‌دهد ایران در صورت شکایت به کمیسیون مشترک ( سطح معاونین )یا کمیسیون مشترک ( سطح وزرا )رایی که نشاندهنده عدول امریکا از اجرای تعهدها یا ناقض ارائه کردن این کشور باشد، حتما به دست نخواهد آورد.  
   رضایت طرف ایرانی برای برپایی نشست ها کمیسیون مشترک در سطح معاونین در حالی هست که به دیدگاه می‌رسد  دولت و کمیته نظارت بر روند اجرای برجام(شورای عالی امنیت ملی) لازم هست بدلیل ناتوانی و نارسایی چهارگانه حل و فصل اختلافات مندرج در برجام و بی خاصیت‌سازی برجام به سبب نقض‌های متعدد برجام طریق «توقف اجرای قسمتی از تعهدها ایران» را چاره‌سازی کنند.   
 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir