کد خبر ۴۵۵۱۸۱ انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۳

فیلم+عصبانیت استاندار کرمان و اخراج دومدیرکل از جلسه ستاد بحران

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :