کد خبر ۴۵۴۳۷۳ انتشار : ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۷

تیلرسون بکوشد با واقعیت های و تاریخ منطقه و سیاستهای ایالات متحده زیادتر آشنا گردد پس از ان قضاوت کند

سخنگوی وزارت خارجه ایران در جواب به سخنان تیلرسون با اظهار اینکه تکرار اتهامات بی پایه و کذب، هیچ مساعدتی به جبران خطاهای سیاست هایی و بزرگ ایالات متحده در ازاء ایران و منطقه نمی کند به وی سفارش کرد زیادتر با واقعیت های و تاریخ منطقه آشنا گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه علاوه بر این اظهار داشت: اظهار متعدد اتهامات بی پایه و کذب، هیچ مساعدتی به جبران خطاهای سیاست هایی و بزرگ ایالات متحده در ازاء ایران و منطقه طی دهه های موخر نخواهد کرد و متهم نمودن سایر کشورها علاج درد ها و زخم های عمیق و فرسوده باقی مانده از سیاست های تعرض کارانه و زیاده خواهی های ایالات متحده در این منطقه  نخواهد بود.

قاسمی اهتمام کرد: تا وقت باقی هست آقای تیلرسون بکوشد با واقعیت های و تاریخ منطقه و سیاست های ایالات متحده و آثار و پیامد آن  که به آشفتگی های سخت و کشتن صد ها هزار زن و کودک و آدم  بیگناه منتج شده هست، زیادتر آشنا گردد و آنگاه به اظهار دیدگاه و قضاوت اهتمام ورزد.

وی در ادامه اظهار کرد : ایران خود یکی از قربانیان سیاست های دخالت جویانه، کودتا و استبداد متاثر از کارهای کشور متبوع ایشان هست و امروز بعنوان کشوری که در خط مقدم مقابله با تروریسم در منطقه و جهان کوششی بزرگ داشته هست شناخته می گردد. بی شبهه نادیده انگاشتن کارهای خطیر ایران در مساعدت به ثبات، امنیت و مقابله با تروریسم و ایراد اتهامات کذب ، صرفا توان دارد متاثر از خشم این کشور از مقابله بی امان جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقشی آدمی و ثبات ساز و مقابله با تروریسم و سند و نشانه ای از پشتیبانی ایالات متحده از تروریسم در منطقه باشد.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir