آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۴۲۹۷ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰
در یک گزارش رسمی اظهار شد؛

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها/تخم مرغ، برنج،مرغ و سبز

بر اساس اظهار بانک مرکزی، در هفته منتهی به دهم آذرماه، قیمت مرغ، برنج، تخم مرغ و سبزی گران شده هست.

به گزارش ذاکرنیوز، بانک مرکزی، گزارش گرانی و ارزانی کالاهای بنیادی را در هفته منتهی به دهم آذرماه منتشر نمود. بر این اساس، نرخ ۴ گروه کالایی نسبت به هفته گذشته، افزایش را نشان داده هست. بر این اساس، نرخ تخم مرغ، برنج، سبزی و مرغ گران شده هست. 

لبنیات و تخم مرغ

  در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقلام نسبت به هفته قبـل بـدون تغییـر بـود. قیمـت تخم مرغ معادل ۱.۷ درصد افزایش یافت و شانه ای ۱۱۸ هزار تا ۱۵۰ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

۱ در این هفته در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰. ۱ درصد افزایش داشـت. قیمـت سـایر اقلام این گروه ثابت بود.۳ درصـد افـزایش یافـت و قیمـت سـایر اقلام بدون دگرگونی بود.

میوه ها و سبزی های تازه

۶ ۵ میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تـازه را عرضـه می کردند که در گروه میوه های جدید بهای لیموشیرین معادل ۰.۷ ۱ ۵ ۷ درصـد افزایش ولی نرخ سایر اقلام این گروه بین ۴. ۶ ۳ ۸ درصد افـزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

۶ درصد کاهش ولی نرخ سایر اقلام این گروه بین ۱. ۳ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون دگرگونی بود.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :اراک