کد خبر ۴۵۳۸۷۵ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۵

پایش و گشت هوایی نوار مرزی اصلاندوز از توابع شهرستان مرزی پارس آباد مغان

پایش و گشت هوایی نوار مرزی اصلاندوز از تئابع شهرستان مرزی پارس آباد مغان با جایروکوپتر مرزبانی ناجا

به گزارش خبرگزاری ذاکر نیوز از اردبیل:

پایش و گشت هوایی نوار مرزی اصلاندوز از تئابع شهرستان مرزی پارس آباد مغان با جایروکوپتر مرزبانی ناجا

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir