کد خبر ۴۵۳۶۷۵ انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در عنوان کرد وگو با فارس:

ویرگول حقوق ساز نجومی بودجه ۹۶ عمدی در مجلس دگرگونی کرده است

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به اینکه ویرگول حقوق نجومی ساز تبصره ۱۲ بودجه سال جاری در مجلس عمدی دگرگونی کرده هست، عنوان کرد: تعداد ای اعتقادی به این مبحث ندارند و قصد ندارند که اصلاح گردد.

در واقع جابه محلی ویرگول بین واژه «حقوق، ثابت باقی بماند» «حقوق ثابت، باقی بماند» بار مفهومی و فراتر از آن بار پولی سنگینی برای دولت ایجاد می کند.  

  در سالهای قبل بودجه کشور یعنی از سال های 91، 92، 93، 94، 95 و لایحه بودجه 96 حکم بند الف تبصره 12 قانون و لوایح بودجه سال های متوالی چنین می آمد: افزایش حقوق گروه های متفاوت حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه از طریق دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق مبحث مواد (٧١) و (٧٨) قانون اداره خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨6 در حکم حقوق، ثابت بر جای بماند.»

» در قانون بودجه سال 96 این ویرگول در محلی قرار گرفته که توان دارد تبعات و پیامدهای خاص خود را دارا باشد. »

در همین راستا طرح دو فوریتی به منظور اصلاح این قسمت در مجلس به روند افتاد که نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کرده و در فرمان کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته هست برای چند و زیرا وضع این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی در بیان کرد وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در همین زمینه طرح دو فوریتی به منظور اصلاح این قسمت در مجلس به روند افتاد که نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کرده و در فرمان کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته هست برای چند و زیرا وضع این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی در بیان کرد وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، به ویرگول نجومی ساز حقوق در تبصره 12 قانون بودجه که مرتبط به افزایش حقوق کارمندان هست، اشاره کرده و  بیان داشت: کلیات طرح اصلاح این مبحث در کمیسیون برنامه و بودجه رای آورده و قرار گردید رسیدگی به جزئیات به زمان دیگری موکول گردد و تاکنون در دستورکار قرار نگرفته هست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بعضی از اعضا با اصلاح این روال قبول کننده نیستند، اهتمام کرد: دیدگاه ها در این زمینه متمایز هست و حساسیت روی مبحث از سوی نمایندگان کم هست.  

  حاجی دلیگانی به ابعاد و پیامدهای ویرگول نجومی ساز در بصره 12 قانون بودجه 96 پرداخت و اضافه کرد: این ویرگول بار پولی فراوانی برای بیت المال خواهد داشت و حتی برای صندوق های بازنشستگی نیز دردسر ساز خواهد گردید. 

 

  وی اضافه کرد: خبردار گردیدیم یکسری اشخاص ذینفع دنبال اعمال این بحث می باشند و هر چه نسبت به مبحث در مجلس جلوتر می رویم، ظنم قویتر می گردد که دگرگونی در ویرگول مرتبط به احکام حقوق کارکنان دولت، عمدی بوده هست.

به گفته حاجی دلیگانی، در لایحه دولت و فاز چاپ آن در مجلس ویرگول در جای خود بوده هست، ولی در کمیسیون تلفیق بودجه برداشته شده؛ علاوه بر این در تفضیل گفتگوها صحن و قرائت سخنگوی کمیسیون تلفیق نشان می دهد، این ویرگول وجود داشته هست.  

  این نماینده مجلس افزود: هیأت رئیسه مجلس در نشستی قطعی کرد که ویرگول ضروری هست به جای کلیدی خود بازگردد تا بار پولی نداشته باشد، این مبحث به اداره کل تنقیح مقررات مجلس گفته گردید. 

  حاجی دلیگانی به نامه معاون زمان امور اقتصادی ارگان برنامه و بودجه اشاره کرد و بیان کرد: در این نامه که به تاج گردون ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال گردید، عنوان شده بود تفکری برای این خطا، صورت بگیرد و علاوه بر این در نامه ریاست ارگان اداری استخدامی به ریاست مجلس عنوان گردید که اعمال این بند از تبصره 12، استعداد اجرا ندارد. 

  وی اضافه کرد: ضروری هست این بند از تبصره بودجه سال 96 بصورت قانونی اصلاح گردد تا شک و تردید ای در آن وجود نداشته باشد. 

  حاجی دلیگانی افزود: بعید نیست منشأ جابجایی ویرگول نجومی ساز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده باشد. 

  این نماینده مجلس به دو اشکال اتفاق رخ داده اشاره کرد و بیان کرد: کار ظریفی انجام شده و تبصره مرتبط به حقوق مادام العمر ماده 71 قانون اداره خدمات کشوری را که سال 90 حذف گردید، را به نحو دیگری در بودجه 96 احیا کرده هست.

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir