آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۲۷۳۴ انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۴
مرکز مطالعاتی مجلس ارزیابی کرد:

جزئیات قسمت حمل و نقل از اشتغال کشور/پیشنهادهای مبارزه با بیکاری

نتایج پژوهش ها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در قسمت حمل و نقل جاده ای، در مجموع ۴.۳۶ مجال حرفهی در کل اقتصاد احداث می کند.

به گزارش ذاکرنیوز، مرکز مطالعاتی مجلس در  مطالعه ای تحت عنوان «محاسبه توان اشتغالزایی زیربخشهای حمل و نقل» به ارزیابی وضع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در صنعت حمل و نقل پرداخت.

در قسمتی از گزارش مرکز مطالعاتی مجلس شورای اسلامی آمده هست: ارزیابی ها حکایت از آن دارد که در میان ۶ زیربخش حمل و نقل، زیربخش های «حمل و نقل جاده ای» و «انبارداری و خدمات پشتیبان حمل و نقل، برخورداری بیشترین ضریب اشتغال زایی مستقیم و اشتغالزایی کل (مستقیم و غیرمستقیم) می باشند. توان اشتغال زایی این زیر قسمت ها، از متوسط کل اقتصاد نیز بالاتر بوده و در زمره قسمت های کاربر قرار می گیرند.

در سوی مقابل، زیربخش های حمل و نقل آبی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل ریلی از ضریب اشتغالزایی غیرمستقیم بالایی برخوردارند که حکایت از پیوندهای بین قسمتی قویتر آنان و حجم بالاتر قسمت های مزبور در احداث تحرک در تولید و اشتغال کل قسمت های اقتصادی کشور دارد.

ضرایب اشتغالزایی  مستقیم زیربخش های حمل و نقل

ضریب اشتغالزایی مستقیم هر قسمت نشان دهنده نسبت اشتغال به ستانده کل قسمت مد نظر بوده و حاکی آن هست که به ازای هر واحد افزایش تولید در یک قسمت مشخص، اشتغال همان قسمت، چه میزان افزایش می یابد. در جدول زیر، ضریب اشتغالزایی مستقیم زیربخش های حمل و نقل و رده هر یک از آنان در میان ۳۵ قسمت اقتصادی، مشخص شده هست.

ضرایب اشتغالزایی مستقیم زیربخش های حمل و نقل

ردیف شرح فعالیت

ضریب اشتغال زایی مستقیم

(نفر- حرفه به میلیارد ریال)

رتبه
۱ حمل و نقل ریلی 0.66 ۲۶
۲ حمل و نقل جاده ای ۳.۹۷ ۷
۳ حمل و نقل لوله ای 0.42 ۳۱
۴ حمل و نقل آبی ۱.۲۵ ۲۱
۵ حمل و نقل هوایی 0.45 ۲۹
۶ انبارداری و خدامت پشتیبان حمل و نقل ۳.۴۹ ۱۰

66 ۲۶ ۲ حمل و نقل جاده ای ۳.

۹۷ ۷ ۳ حمل و نقل لوله ای 0.

42 ۳۱ ۴ حمل و نقل آبی ۱.۴۹، ۲۵ ۲۱ ۵ حمل و نقل هوایی 0.

42 45، طبق این، در میان زیربخش های حمل و نقل، «حمل و نقل جاده ای» از بالاترین ضریب اشتغال زایی مستقیم بهره مند بوده و به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش در ستانده کل قسمت مزبور، بصورت مستقیم، در حدود ۴ مجال حرفهی (نفر- شغل) احداث می شود.

جمع بندی و دستاورد گیری

شایان ذکر هست حمل و نقل جاده ای از منظر ضریب اشتغالزایی مستقیم، در میان ۳۵ قسمت اقتصادی کشور، رده هفتم را به خود تعلق داده هست. 

زیربخش انبارداری و خدمات حمایت حمل و نقل با ضریب اشتغال زایی مستقیم ۳. ۴۹، دومین زیربخش حمل و نقل به جنبه توان اشتغال زایی مستقیم شمرده می شود و در میان ۳۵ قسمت اقتصادی در رده دهم قرار گرفته هست. گفتنی هست زیربخش های حمل و نقل لوله ای و حمل و نقل هوایی به ترتیب با ضریب 0.

45، پایین ترین توان اشتغال زایی مستقیم را در میان زیربخش های حمل و نقل به خود تعلق داده اند. در این مطالعه به منظور سنجش توان اشتغال زایی زیربخش های حمل و نقل و اکتساب شناخت نسبی در مورد وضع موجود آنان از منظر شاخصه اشتغال، ضرایب اشتغالزایی مستقیم و کل (مستقیم و غیرمستقیم) زیربخش های مزبور حسابرسی شده و مورد قیاس قرار گرفته هست.   ضریب اشتغال زایی مستقیم، وضع فرآیند تولید قسمت ها را طبق «کاربری» یا «سرمایه بری» نشان می دهد.

مقایسه ضریب اشتغال زایی مستقیم با ضریب اشتغال زایی غیرمستقیم زیربخش های حمل و نقل

شرح فعالیت

ضریب اشتغال زایی کل

(بعد از تفکیک واردات)

اشتغال زایی مستقیم

اشتغال زایی غیرمستقیم

(بعد از تفکیک واردات)

ضریب

سهم از اشتغال زایی

مستقیم (درصد)

ضریب

سهم از اشتغال زایی

مستقیم (درصد)

حمل و نقل  ریلی 1.63 0.66 41 0.97 59
حمل ونقل جاده ای 4.36 3.97 91 0.38 9
حمل ونقل لوله ای 0.73 0.42 57 0.31 43
حمل ونقل آبی 2.56 1.25 49 1.32 51
حمل ونقل هوایی 1.52 0.45 30 1.07 70
انبارداری و خدمات پشتیبان حمل و نقل 3.95 3.49 88 0.46 12

طبق این، زیربخش های حمل و نقل جاده ای و انبارداری و خدمات پشتیبان حمل و نقل، در زمره زیربخش های کاربر طبقه بندی می شوند. در سوی دیگر، زیربخش های حمل و نقل لوله ای و حمل و نقل هوایی، سرمایه بر به شمار می جریان. زیربخش های حمل و نقل جاده ای و انبارداری و خدمات پشتیبان حمل و نقل از بیشترین توان اشغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برخوردارند و با دقت به برخوردار بودن شاخصه استاندارد شده بزرگتر از یک، کارکرد آنان در احداث مجال های حرفهی، از متوسط کل اقتصاد نیز زیادتر هست. تفاضل اشتغال زایی کل نسبت به اشتغال زایی غیر مستقیم هر قسمت را نشان می دهد.

اشتغال زایی غیرمستقیم، از پیوندهای بین قسمتی نشأت می گیرد و بزرگتر بودن آن در بعضی قسمت ها، حکایت ازپیوندهای قویتر قسمت های مزبور دارد.۳۶ برپایه اطلاعات جدول زیر، در میان ۶ زیربخش حمل و نقل، حمل و نقل آبی، حمل و نقل ریلی برخورداری بیشترین توان اشتغال زایی غیر مستقیم می باشند.۹۷ شرح فعالیت اشتغال زایی مستقیم ضریب ضریب حمل و نقل  ریلی 1. ۵۲

97 59 حمل ونقل جاده ای 4.

پیشنهادها و سفارش های سیاستی

38 9 حمل ونقل لوله ای 0.

31 43 حمل ونقل آبی 2.

32 51 حمل ونقل هوایی 1.

46 12 ماهیت اشتغال زایی در قسمت هایی که ضریب اشتغال زایی مستقیم بزرگتری دارند با قسمت هایی که از ضریب اشتغال زایی غیر مستقیم بزرگتری برخوردارند، متمایز هست.

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :مجلس یازدهم