کد خبر ۴۵۱۳۶۳ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۲

فیلمی از مرکز کنترل و سازگاری عملیات استان کرمانشاه

مرکز کنترل و سازگاری عملیات استان کرمانشاه در صدد زلزله کرمانشاه در حال فعالیت هست.

          

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :کرمانشاه