کد خبر ۴۵۱۱۱۲ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰

تصاویری از موکب های عراقی

عکاس:سید مرتضی صدقی زاده
سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir