کد خبر ۴۴۶۵۹۰ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۲۷
ضرب جرح مامور اجراییات بندرامام ره توسط راننده وانت باری که قانون را زیر پا گذاشتند و سد معبر عمومی کرده بود.

ضرب جرح مامور اجراییات بندرامام توسط راننده وانت بارهای سد معبر عمومی

به استناد به تبصره یک بند2ماده 55قانون شهرداری سدمعبرعمومی:

به گزارش خبرگزاری استان خوزستان ذاکر نیوز : ضرب جرح مامور اجراییات بندرامام ره توسط راننده وانت باری که قانون را زیر پا گذاشتند و سد معبر عمومی کرده بود. به استناد به تبصره یک بند2ماده 55قانون شهرداری سدمعبرعمومی: برای کسب یا سکنی ویاهرعنوان دیگر ممنوع است وشهرداری مکلف به جلوگیری میباشد؛لهذا مشاهده گردید وانت بارهایی درسطح شهر خلاف مقررات و اصول شهرداری دربلوار رهبری سدمعبر مینمایند لهذا مقارن امروز شنبه: ساعت19:30در روز 29مهرماه 96 اکیپ گشت ویژه اجراییات درحضور سرپرست محترم شهرداری اقای فروتن زاد جهت جمع اوری اقدام نمودند که متاسفانه شخصی دستفروش بنام ح/ب؛ علاوه برتوهین به سرپرست محترم شهرداری، مامور زحمتکش اجراییات آقای م، م که در حال انجام وظیفه بود را از ناحیه پیشانی با جسم سخت(آهنی)موردضرب وجرح قرارمیدهد. خبرنگار ذاکر نیوز در بندرامام خمینی ره: حکیم عتیقی

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
اخبار مرتبط :