آخرین اخبار

کد خبر ۴۱۳۹۵۲ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۲

ارائه مدلی برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی در جهت پذیرش اظهارنامه مالیات الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی می‌باشد.

چکیده:  

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی در جهت پذیرش اظهارنامه مالیات الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی می‌باشد. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه واحدهای صنفی و صنعتی در استان سمنان می‌باشد که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای دو مرحله‌ای تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. فرضیه‌های پژوهش به کمک تحلیل مسیر در نرم‌افزار SMART PLS بررسی شدند. بر اساس یافته‌ها، فرهنگ ملی و اعتماد بر کیفیت پورتال و استفاده از سیستم تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین کیفیت پورتال بر سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده و رضایت کاربر نیز تاثیر مستقیم و معناداری داشته و تاثیر مستقیم و معنادار سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده و رضایت کاربر بر تمایل به استفاده و نیز تاثیر مستقیم و معنادار تمایل به استفاده بر استفاده از سیستم تایید گردید. ولی تاثیر مستقیم و معنادار سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر استفاده از سیستم تایید نشده است.

واژه‌های کلیدی: استفاده از سیستم، اعتماد، فرهنگ ملی، مالیات الکترونیکی

پژوهشنامه مالیات - سال 24، شماره 31، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :مالیات