مؤمن پنج نشانه دارد

امام سجاد(ع) در حدیثی، پنج نشانه برای مؤمن شمرده است.

رابطه دوستی اهل‌بیت با دوستی همسر

امام صادق(ع) در حدیثی به رابطه دوستی اهل‌بیت(علیهم‌الاسلام) با دوستی همسر اشاره کرد

حق زن بر شوهر

امام سجاد (ع) در حدیثی حق زن را بر شوهر بیان نمودند.

نماز گزار مشمول رحمت خداوند است

امام علی (ع) در حدیثی مشمول رحمت خدا شدن نماز گزار را بیان نمودند.

ویژگی شیعه در تنهایی

امام صادق علیه السلام، نشانه شیعیان در تنهایی را بیان فرمودند.

اثر گرانی اجناس بر جامعه در کلامی از امام صادق ع

در روایتی امام صادق علیه السلام سه اثر گرانی اجناس در جامعه را بیان فرمودند.

چه اعمالی خداوند دوست دارد

امام باقر علیه السلام در حدیثی سه عملی را خداوند دوست دارند را بیان کرده اند.